გთავაზობთგთავაზობთ მრავალფეროვანმრავალფეროვან მომსახურებას კონსტრუქციული ინჟინერიის სხვადასხვა სფეროში:

მშენებლობის მხარდაჭერა და ზედამხედველობა:

• მშენებლობის პროცესში სამშენებლო მოედანზე ზედამხედველობა და მხარდაჭერა კონსტრუქციული პროექტის საპროექტო გეგმებთან, სამშენებლო ნორმებთან და უსაფრთხოების სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

• კონსტრუქციული პროექტის ხარისხის კონტროლისა და ინსპექტირების განხორციელება მშენებლობის პროგრესისა და სამუშაოს ხარისხის მონიტორინგისთვის.

შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული შეფასება და რეკონსტრუქცია:

• არსებული კონსტრუქციის მდგომარეობის შეფასება; რეკომენდაციები და ტექნიკური ინსტრუქციები უსაფრთხოებისა და ფუნქციონირების გაზრდის მიზნით.

• კონსტრუქციის გამაგრება და განახლება თანამედროვე სტანდარტებისა და ნორმების დასაკმაყოფილებლად.

ფოლადისა და ბეტონის კონსტრუქციული პროექტი:

• ფოლადისა და ბეტონის კონსტრუქციებისთვის სპეციალიზირებული სერვისები - გამოყენებულ მასალათა ოპტიმიზაცია გამძლეობისა და ეკონომიური ეფექტურობისთვის.

• რკინა-ბეტონისა და ფოლადის ელემენტების კონსტრუქციული პროექტირება და გაანგარიშება.

ხის კონსტრუქციების პროექტი:

• ხის კონსტრუქციებზე მორგებული კონსტრუქციული საპროექტო მომსახურება, რომელიც უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, მდგრადობასა და ხარჯების ეფექტურობას.

• ხის ელემენტების კონსტრუქციული პროექტირება და გაანგარიშება., რაც უზრუნველყოფს კონსტრუქციის მთლიანობასა და გამძლეობას.

ხიდების ინჟინერია:

• საგზაო, სარკინიგზო და საფეხმავლო გამოყენების ხიდების პროექტირება და გაანგარიშება ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა დატვირთვის განაწილება, მოძრაობის სქემა და გარემო პირობები - პერიოდების, სიხშირისა და რეზონანსის რისკების გათვალისწინებით.

• ხიდების რეაბილიტაცია და რეკონსტრუქცია მისი მომსახურების გაუმჯობესებისა და გახანგრძლივების მიზნით.

გეოტექნიკური ინჟინერია:

• გეოტექნიკური კვლევები და ანალიზი გრუნტის თვისებების შესაფასებლად და რეკომენდაციების მომზადება ქვაბულის, ფერდის და საძირკვლის კონსტრუქციული პროექტირებისათვის.

• ფერდობის მდგრადობის ანალიზი და რეკომენდაციები მთიან ან არასტაბილურ გეომორფოლოგიურ ადგილებში უსაფრთხო მშენებლობისთვის.

Offering an array of services in various structural engineering fields:

Construction Support and Supervision:

  • Providing on-site supervision and support during the construction phase to ensure compliance with design plans and safety standards.
  • Performing quality control and inspection to monitor construction progress and quality of work.

Structural Assessment and Retrofitting:

  • Assessing the condition of existing structures and recommending retrofitting solutions to enhance safety and functionality.
  • Strengthening and upgrading structures to meet modern standards and codes.

Steel and Concrete Design:

  • Specialized design services for steel and concrete structures, optimizing material usage for durability and cost-effectiveness.
  • Structural analysis and design of reinforced concrete and steel components.

Bridge Engineering:

  • Designing and analyzing bridges for road, rail, and pedestrian use, considering factors such as load distribution, traffic patterns, and environmental conditions.
  • Bridge rehabilitation and retrofitting to extend service life and improve performance.

Geotechnical Engineering:

  • Geotechnical investigations and analysis to assess soil properties and provide recommendations for foundation design.
  • Slope stability analysis and recommendations for safe construction in hilly or unstable areas.

About

Process