სამშენებლოსამშენებლო მოედანზემოედანზე ზედამხედველობა

ვამაყობთ სამშენებლო ინდუსტრიაში ჩვენი პოზიციით, როგორც უმაღლესი დონის კონსტრუქციული კომპანია - გამორჩეული საქმისადმი თავდადებითა და უნიკალური მიდგომებით. ჩვენი მაქსიმალური ჩართულობა მშენებლობის პროცესში და სამშენებლო მოედანზე ზედამხედველობა ეფექტური და შეუფერხებელი სამშენებლო პროცესის გარანტია.

სამშენებლო მოედანზე მონიტორინგი და ხელმძღვანელობა:

ტექნიკური ზედამხედველობა მოიცავს სამშენებლო მოედანზე დეტალურ მონიტორინგსა და ხელმძღვანელობას. მშენებლობის პროცესს ესწრება ჩვენი კომპანიის გამოცდილი წარმომადგენელი, ზედამხედველობს და ხელმძღვანელობს ყოველ ნაბიჯს, უზრუნველყოფს სამშენებლო პროცესის შესაბამისობას დამტკიცებულ სამშენებლო ნახაზებსა და სპეციფიკაციებთან. ჩვენ გთავაზობთ რეალურ დროში დახმარებას და გადაწყვეტებს, სამშენებლო პროცესის შეუფერხებელ განხორციელებისა და კონსტრუქციულ-საინჟინრო სტანდარტების დაცვას.

ხარისხის უზრუნველყოფა და შესაბამისობის შემოწმება:

მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტია ხარისხის შენარჩუნება და ტექნიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. ჩვენ მკაცრად ვაკონტროლებთ ხარისხს მშენებლობის პროცესში და ვატარებთ ინსპექტირებას მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპებზე, ვამოწმებთ, რომ შესრულებული სამუშაო აკმაყოფილებს განსაზღვრული სამშენებლო ნორმების მოთხოვნებს და სპეციფიკაციებს. ეს მოიცავს შესაბამისი მასალების გამოყენების შეფასებას და ინდუსტრიის საუკეთესო პრაქტიკის დაცვას.

პროგრესზე თვალყურის დევნება და რესურსების ოპტიმიზაცია:

საბოლოო ფაზაში ფოკუსირებული ვართ პროექტის პროგრესის დაკვირვებაზე და რესურსების გამოყენების ოპტიმიზაციაზე. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს ვადებს, ვაკეთებთ კორექტირებას საჭიროებისამებრ, რათა უზრუნველვყოთ პროექტის დროული დასრულება.

Offering an array of services in various structural engineering fields:

Construction Support and Supervision:

  • Providing on-site supervision and support during the construction phase to ensure compliance with design plans and safety standards.
  • Performing quality control and inspection to monitor construction progress and quality of work.

Structural Assessment and Retrofitting:

  • Assessing the condition of existing structures and recommending retrofitting solutions to enhance safety and functionality.
  • Strengthening and upgrading structures to meet modern standards and codes.

Steel and Concrete Design:

  • Specialized design services for steel and concrete structures, optimizing material usage for durability and cost-effectiveness.
  • Structural analysis and design of reinforced concrete and steel components.

Bridge Engineering:

  • Designing and analyzing bridges for road, rail, and pedestrian use, considering factors such as load distribution, traffic patterns, and environmental conditions.
  • Bridge rehabilitation and retrofitting to extend service life and improve performance.

Geotechnical Engineering:

  • Geotechnical investigations and analysis to assess soil properties and provide recommendations for foundation design.
  • Slope stability analysis and recommendations for safe construction in hilly or unstable areas.

About

Process