სამშენებლოსამშენებლო დოკუმენტაციადოკუმენტაცია

კონსტრუქციული პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის აუცილებელია მოწესრიგებული სამშენებლო კონსტრუქციული დოკუმენტაცია. ჩვენი გამოცდილების ფონზე, სიამაყით შეგვიძლია შემოგთავაზოთ სამშენებლო დოკუმენტაციის ყოვლისმომცველი სერვისი - დეტალური სამშენებლო/მუშა კონსტრუქციული ნახაზები, რომლებიც აუცილებელია სამშენებლო ნებართვების მოსაპოვებლად და მშენებლობის განსახორციელებლად.

სიზუსტე და დეტალებზე ორიენტირება:

ჩვენი მაღალკვალიფიური პროფესიონალთა გუნდი ამზადებს დეტალურ საპროექტო დოკუმენტაციას, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ კონსტრუქციული ნახაზები ზუსტად შეესაბამებოდეს არქიტექტურულ გეგმებს, ტექნიკურ დეტალებსა და რეგულაციებს.

შესაბამისობა და რეგულაციები:

ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება და ადგილობრივ სამშენებლო ნორმებისა და რეგულაციების ზედმიწევნით ცოდნა უმტკივნეულოდ და შეუფერხებლად მოგაპოვებინებთ მშენებლობის ნებართვას, რადგან უზრუნველვყოფთ კონსტრუქციული დოკუმენტაციის შესაბამისობას სანებართვო მოთხოვნებთან და სტანდარტებთან.

გამჭვირვალობა და კომუნიკაცია:

ჩვენს მიერ შექმნილი კონსტრუქციული სამშენებლო დოკუმენტაცია ამარტივებს კომუნიკაციას პროექტის ყველა დაინტერესებულ მხარესა და დისციპლინას შორის, არქიტექტორებიდან დაწყებული სამშენებლო კომპანიების და სანებართვო ორგანოების ჩათვლით, რაც მშენებლობის შეუფერხებელი პროცესის გარანტია.

პროდუქტიულობა და სიზუსტე:

ჩვენ გვესმის პროექტის პროდუქტიულად შესრულების მნიშვნელობა. ჩვენი დოკუმენტაცია აუმჯობესებს მშენებლობის პროცესს, ამცირებს დაგვიანებებს და უზრუნველყოფს პროექტების გეგმის მიხედვით პროგრესს.

Offering an array of services in various structural engineering fields:

Construction Support and Supervision:

  • Providing on-site supervision and support during the construction phase to ensure compliance with design plans and safety standards.
  • Performing quality control and inspection to monitor construction progress and quality of work.

Structural Assessment and Retrofitting:

  • Assessing the condition of existing structures and recommending retrofitting solutions to enhance safety and functionality.
  • Strengthening and upgrading structures to meet modern standards and codes.

Steel and Concrete Design:

  • Specialized design services for steel and concrete structures, optimizing material usage for durability and cost-effectiveness.
  • Structural analysis and design of reinforced concrete and steel components.

Bridge Engineering:

  • Designing and analyzing bridges for road, rail, and pedestrian use, considering factors such as load distribution, traffic patterns, and environmental conditions.
  • Bridge rehabilitation and retrofitting to extend service life and improve performance.

Geotechnical Engineering:

  • Geotechnical investigations and analysis to assess soil properties and provide recommendations for foundation design.
  • Slope stability analysis and recommendations for safe construction in hilly or unstable areas.

About

Process